Afrikaans 1

Afrikaans 1

Graad 1 Afrikaans

Aksieliedjies En Rympies

Begrippe, Woordeskat en Taalstrukture

Benoeming

Eenvoudige Groetvorme

Eenvoudige Liedjies

Eenvoudige Mondeling Beskrywing

Eenvoudige Mondelinge Instruksies

Eenvoudige Taalstruktuur

Eenvoudige Taalstruktuur in Konteks

Eenvoudige Versoeke

Eenvoudige Vrae

Enkele Voorwerpe

Instruksies

Ja / Nee Vrae

Kort Fiksie en Niefiksie- Tekste

Mondelinge Instruksies

Mondelinge Woordeskat

Taalspeletjies

Voorwerpe In Die Klaskamer

Algemene Woorde

Beginklanke

Deelnemende Lees

Ontluikende Lees

Rymwoorde

Woorde In Sinne

Afrikaans 2

Afrikaans 2

Graad 2 Afrikaans -

'n Ongeluk Gebeur Gou

'n Sprokie  oor drie huisies

Die Weer Verander

Diere Op Die Plaas

Ek En My Familie

Fietse, Karre

Hoe Lyk Jy?

In die huis is baie kamers

Klanke

Koop! Koop! Koop!

Ons Geld

Ons hou van sport

Pas Die Dinge In Die Klaskamer By Die Woorde

Spesiale Dae

Wat doen maats?

Wilde Diere

Word Fiks

Dialoog

Rympie

Woorde

Woordeskat

Storie

Afrikaans 3

Afrikaans 3

Graad 3 Afrikaans -

'n Kort Gesprek

'n Kort Gesprek Oor 'n Bekende Onderwerp

Dialoog

Eenvoudige Gediggies

Eenvoudige Instruksies

Eenvoudige Mondelinge Beskrywing

Eenvoudige Verslag

Eenvoudige Vrae

Gebruik Taalstrukture In Konteks

Gediggies, Aksierympies En Liedjies

Gee Eenvoudige Instruksies

Gee En Volg Instruksies

Help Die Leerders Om 'n Verslag Te Gee

Identifiseer 'n Voorwerp

Identifiseer 'n Voorwerp Deur Eenvoudige Mondelinge Beskrywing

Leer Om Verslag Te Gee

Luister Na 'n Eenvoudige Verslag

Memoriseer Gediggies, Aksierympies En Liedjies Oor

Mondelinge Woordeskat

Neem Deel Aan 'n Kort Gesprek

Onderwyser Help Om Verslag Te Gee

Ontwikkel 'n Mondelinge Woordeskat

Ontwikkel Woordeskat

Praat Oor 'n Voorwerp

Praat Oor 'n Voorwerp Op Prente Of In Foto's

Reageer Op Instruksies

Speel Taalspeletjies

Stel Versoeke Aan

Stel Versoeke En Reageer Daarop

Stel Vrae

Stel Vrae Om Duidelikheid Te Kry

Storie

Taalspeletjies

Taalstrukture In Konteks

Verstaan En Gebruik Taalstrukture In Konteks

Verstaan En Reageer Op Eenvoudige Vrae

Verstaan En Reageer Op Vrae

Volg Instruksies

Alfabet

Ontkenning

Beantwoord Begripsvrae

Druk Gevoelens Oor Die Storie Uit

Gevoelens Oor Die Storie

Help Leerders Met 'n Opsomming Van 'n Niefiksie Teks

Kort Stories, Persoonlike Verslae En Niefiksie-boeke

Kort Stories, Persoonlike Verslae Of Niefiksie-tekste

Luister Na 'n Niefiksie-teks

Luister Na Niefiksie As Prosedureteks

Maak Opsomming Van 'n Niefiksie-teks

Niefiksie-teks Opsomming

Om 'n Opsomming Van 'n Niefiksie-teks Te Maak

Persoonlike Verslae En Stories

Stories, Persoonlike Verslae En Begripsvrae

Vertel Die Storie Oor

Voorspel Wat Gaan Gebeur

Voorspel Wat Gebeur

Voorspel Wat Volgende In Die Storie Gaan Gebeur

Die Gebruik Van Eenvoudige Taalstrukture In Die Konteks Van Gesproke Taal

Die Gebruik Van Eenvoudige Taalstrukture In Konteks Van Gesproke Taal

Gebruik Van Eenvoudige Taalstrukture In Konteks

Gesproke Taal

Kontekstuele Woordeskat

Kontekstuele Woordeskat Word Uitgebrei

Mondelinge En Kontekstuele Woordeskat

Woordeskat En Kontekstuele Woordeskat

Bou En Klank Drie- Tot Vierletterwoorde

Bou En Klank Woorde

Bou En Klank Woorde Met Klanke Wat Reeds Aangeleer Is

Bou En Klank Woorde Wat Reeds Aangeleer Is

Herken Die Beginklanke In Moeiliker Woordpatrone

Herken Drie Nuwe Tweevokaalkombinasies

Herken Driekonsonantkombinasies Aan Die Begin Van 'n Woord

Herken Dubbelkonsonantkombinasies

Herken Moeiliker Woordpatrone

Herken Rymklanke

Herken Tweekonsonantkombinasies

Herken Vyf Dubbelvokaalkombinasies

Herken Vyf Vokaalkombinasies

Identifiseer Die Letter-klank-verhouding

Onderskei Tussen Verskillende Mondelinge Vokaalklanke.

Beantwoord Vrae

Beantwoord Vrae Oor Die Storie

Beskryf Hoe Die Storie Gevoelens Ontlok

Beskryf Hoe Die Storie Jou Laat Voel

Deel Van Lees- En Luisteraktiwiteite

Die Leerders Beskryf Hoe Die Storie Hulle Laat Voel

Om Van Die Titel Gebruik Te Maak Om Die Storie Te Voorspel

Lees Die Storie Saam Met Die Groep

Leestegnieke Wat In Die Huistaal Aangeleer Is

Luidlees Met Toenemende Vlotheid En Uitdrukking

Om Sigwoordeskat Te Bou

Toon Begrip Vir Leestekens

Bekende Gedigte En Rympies

Gebruik Van Tweetalige Kinderprentwoordeboeke

Koerantberig

Lees Bekende Gedigte En Rympies

Lees Boeke Met Eenvoudige Onderskrifte

Lees Boeke Met Onderskrifte

Lees Eie En Ander Se Skryfwerk

Lees Eie Skryfwerk

Lees Gedigte En Rympies

Maak Gebruik Van Tweetalige Kinderprentwoordeboeke Om Betekenisse Van Onbekende Woorde Na Te Slaan

Maak Van Een- En Tweetalige Kinderprentwoordeboeke Gebruik

Om Die Betekenis Van Onbekende Woorde Na Te Slaan

Storie

Bou Eie Woordbank

Bou Eie Woordbank En Persoonlike Woordeboek Op

Bou Eie Woordbank En Persoonlike Woordeboek Op.

Gebruik Die Leestekens Wat In Die Huistaal Aangeleer Is.

Gebruik Die Skryfproses

Gebruik Die Verlede Tyd Vlot En Akkuraat

Gebruik Een- En Tweetalige Kinderwoordeboeke

Gebruik Handskrifvaardighede Wat Reeds In Die Huistaal Aangeleer Is

Gebruik Kinderwoordeboeke

Gebruik Leestekens

Gebruik Leestekens Wat Reeds In Die Huistaal Aangeleer Is

Gebruik Van Handskrifvaardighede

Lyste Met Opskrifte

Maak Gebruik Van Handskrifvaardighede

Maak Gebruik Van Handskrifvaardighede Wat Reeds In Die Huistaal Aangeleer Is

Maak Langer En Moeiliker Lyste Met Opskrifte

Maak Lyste Met Opskrifte

Organiseer Inligting Op 'n Kaart, Tabel Of Staafgrafiek

Skryf 'n Eenvoudige Stel Instruksies

Skryf 'n Paragraaf Oor 'n Bekende Onderwerp

Skryf 'n Persoonlike Verslag Van Jou Ervaring

Skryf 'n Storie

Skryf 'n Verslag

Skryf Eenvoudige Tekste

Skryf Moeiliker Lyste

Spel Algemene Woorde Korrek

Volsinne

Besitlike Voornaamwoorde

Hersien Taalgebruike

Hersien Taalgebruike Wat Informeel In Graad 1 Tot 2 Gebruik Is

Selfstandige Naamwoorde

Taalgebruike Wat Informeel Gebruik Is

Teenwoordige Tyd

Telbare En Ontelbare Selfstandige Naamwoorde

Verstaan En Gebruik Die Toekomende Tyd

Verstaan En Gebruik Lidwoorde Saam Met Selfstandige Naamwoorde

Verstaan En Gebruik Van Verlede Tyd

Verstaan En Gebruik Vergelykende Adjektiewe

Voornaamwoorde

Lees Hardop Uit Eie Boek

Lees Hardop Uit Eie Boek In 'n Geleide Groep

Lees Met Toenemende Vlotheid En Uitdrukking

Lees Met Vlotheid En Uitdrukking

Lees Saam Met Die Onderwyser Stories

Maak Van Dieselfde Leestegnieke Gebruik Wat In Die Huistaal Aangeleer Is

Om 'n Sigwoordeskat Op Te Bou

Toon Begrip Vir Leestekens

Toon Begrip Vir Leestekens Tydens Luidlees

Liggaamsdele

Prente

Antonieme

Meervoude

Rymwoorde

Sinonieme

Voorsetsels

Werkwoorde

Afrikaans 4

Afrikaans 4

Graad 4 Afrikaans -

Beskryf 'n Persoon, Dier Of Karakter Uit Die Storie Of Plek Waar Die Storie Afspeel.

Beskryf Die Mense/karakters Uit Die Storie

Gee 'n Feitelike Vertelling Van 'n Nuusgebeurtenis Wat Op Persoonlike Ervaring Gebaseer Is.

Gee 'n Persoonlike Hervertelling

Gee Eenvoudige Instruksies

Gee Instruksies (ten Minste 2 Stappe)

Kies Uit Kontemporêre Realistiese Fiksie / Tradisionele Stories / Persoonlike Hervertellings / Avontuurverhale / Ware Lewensverhale.

Klassifiseer Dinge

Luister Na 'n Beskrywing En Beskryf 'n Voorwerp / 'n Gebeurtenis

Luister Na 'n Beskrywing Van Plekke / Plante / Diere / Voorwerpe

Luister Na 'n Gedig

Luister Na En Gee Mondelings Boodskap/pe

Luister Na En Reageer Op Eenvoudige, Mondelinge Aanwysings

Luisterbegrip: Luister Aandagtig Na Stories

Luisterbegrip: Luister Na 'n Inligtings Teks, Soos 'n Feitelike Hervertelling / Beskrywing

Luisterbegrip: Luister Na 'n Inligtingsteks, Byvoorbeeld 'n Feitelike Hervertelling / Versleg / Nuusberig

Luisterbegrip: Luister Na 'n Kort Praatjie Of Aankondiging, Byvoorbeeld Oor Die Radio Of Tv Of Lees Die Teks Uit Die Handboek.

Luisterbegrip: Luister Na 'n Liedjie Of Eenvoudige Gedig

Luisterbegrip: Luister Na 'n Onderhoud / 'n Geselsprogram

Luisterbegrip: Luister Na 'n Storie

Luisterbegrip: Luister Na 'n Toneelstuk Wat Hardop Gelees Word Of Oor Die Radio / Tv

Luisterbegrip: Luister Na En Voer Instruksies Uit, Byvoorbeeld Resep / Instruksies Vir Vervaardiging Of Hoe Om Iets Te Doen / Te Maak.

Luisterbegrip: Luister Na Inligtingstekste, Byvoorbeeld 'n Feitelike Vertelling Of Eenvoudige Nuusberig

Neem Aan 'n Gesprek Met 'n Bekende Onderwerp Deel.

Neem Aan 'n Kort Gesprek Oor 'n Bekende Onderwerp Deel.

Oefen Luister En Praat

Oefen Luister En Praat ( Kies 'n Teks Vir Daaglikse Gebruik)

Oefen Luister En Praat / Hardoplees (gedeelte Teks Vir Die Dag)

Oefen Luister En Praat / Hardoplees (gedeelte Teks)

Oefen Luister En Praat / Hardoplees (kies 'n Teks Vir Daaglikse Gebruik)

Oefen Luister En Praat/hardoplees

Speel 'n Meer Gevorderde Taalspeletjie / Rolspel

Speel 'n Meer Komplekse Taal Speletjie

Besin Oor Tekste Wat Gelees Is

Besin Oor Tekste Wat Selfstandig Gelees Is

Besin Oor Tekste Wat Selfstandig Gelees Is / Lees In Pare

Bespreek Tekste Wat Selfstandig Gelees Is.

Lees 'n Dagboek / Dagboekinskrywings / Gedig

Lees 'n Dagboek Of Dagboekinskrywing

Lees 'n Inligtingsteks Met Visuele Komponente, Byvoorbeeld 'n Plakkaat / Pamflet

Lees 'n Visuele Teks, Byvoorbeeld 'n Plakkaat / Advertensie / Kennisgewing / Pamflet

Lees 'n Visuele Teks, Byvoorbeeld 'n Plakkaat Wat 'n Gebeurtenis Adverteer

Leesbegrip: Lees 'n Eenvoudige Gedig

Leesbegrip: Lees 'n Inligtingsteks

Leesbegrip: Lees 'n Inligtingsteks Met Visuele Komponente, Byvoorbeeld 'n Diagram / Tabel / Geheuekaart / Kaart / Prent

Leesbegrip: Lees 'n Inligtingsteks Met Visuele Komponente, Byvoorbeeld 'n Diagram / Tabel / Kopkaart / Kaart / Prent / Illustrasie

Leesbegrip: Lees 'n Inligtingsteks Soos 'n Feitelike Vertelling Of 'n Nuusberig

Leesbegrip: Lees 'n Inligtingsteks, Byvoorbeeld 'n Feitelike Hervertelling / Verslag / Nuusberig

Leesbegrip: Lees 'n Prosedure-teks, Byvoorbeeld 'n Resep / Instruksies

Leesbegrip: Lees 'n Storie

Leesbegrip: Lees 'n Storie Met Dialoog

Leesbegrip: Lees 'n Toneelstuk

Leesbegrip: Lees Inligtingstekste Met Visuele Komponente, Byvoorbeeld 'n Diagram / Tabel / Kopkaart / Kaart / Prente

Leesbegrip: Lees Instruksietekste, Byvoorbeeld Resep / Instruksies Vir Die Vervaardiging Of Hoe Om Iets Te Doen / Te Maak.

Leesbegripsaktiwiteit Oor Die Teks (modeling Of Skriftelik)

Leesbegripsaktiwiteit Oor Die Teks (mondelings Of Skriftelik) Lees Proseduretekste, Byvoorbeeld Eenvoudige Instruksies.

Los 'n Woordraaisel Op

Byskrifte By 'n Eenvoudige Kaart

Etikette En/of Visuele Tekste, Byvoorbeeld 'n Diagram / Tabel / Kopkaart / Kaart / Prente

Gebruik Inligting Uit 'n Visuele Teks Om 'n Beskrywende Paragraaf Te Skryf

Gee 'n Beskrywing (paragraaf) Van 'n Persoon / Dier / Plek

Oefen Skriftelik

Ontwerp En Skep 'n Plakkaat / Advertensie / Kennisgewing / Pamflet

Ontwerp En Skep 'n Plakkaat, Kennisgewing Of Pamflet

Ontwerp En Skep 'n Visuele Teks, Byvoorbeeld 'n Plakkaat Of 'n Kennisgewing

Opsomming Van 'n Inligtings Teks

Skryf 'n Beskrywing (paragraaf) Van Mense Of Karakters Uit Die Storie Met Behulp Van 'n Skryfraam

Skryf 'n Boodskap

Skryf 'n Dialoog

Skryf 'n Eenvoudige Boekresensie, Gebruik 'n Raam

Skryf 'n Eenvoudige Gedig Aan Die Hand Van 'n Skryfraam

Skryf 'n Feitelike Verhaal Of Skryf 'n Nuusgebeurtenis Wat Op Persoonlike Gebeurtenis Gebaseer Is.

Skryf 'n Lys

Skryf 'n Paragraaf Aan Die Hand Van 'n Skryfraam

Skryf 'n Persoonlike Hervertelling Aan Die Hand Van 'n Skryfraam (byvoorbeeld Gister... Daarna...)

Skryf 'n Persoonlike, Eenvoudige Vertelling Met Behulp Van 'n Raam, Byvoorbeeld Gister... /toe...

Skryf 'n Prosedureteks, Byvoorbeeld 'n Resep / Instruksies

Skryf 'n Storie Deur Die Gebruik Van 'n Raam

Skryf 'n Storie Met Dialoog

Skryf 'n Storie Volgens 'n Raam

Skryf Eenvoudige Instruksies Met Behulp Van 'n Skryfraam

Skryf En Ontwerp 'n Visuele Teks Byvoorbeeld 'n Plakkaat / Pamflet / Kennisgewing

Skryf Oor 'n Storie

Skryf Oor Die Storie

Skryf Sinne Wat Rym

Skryf Sosiale Tekste, Byvoorbeeld 'n Boodskap

Som 'n Inligtingsteks Op

Voltooi 'n Visuele Teks, Byvoorbeeld 'n Grafek / Tabel / Kopkaart / Kaart / Prente

Spelling En Punktuasie

Werk Met Sinne

Werk Met Woorde

Afrikaans 5

Afrikaans 5

Graad 5 Afrikaans -

Beskryf N Eenvoudige Proses

Dra N Gedig Voor

Hervertel N Storie

Hervertel N Storie (2)

Hervertel N Verhaal

Lees

Lewer N Feitelike Verslag

Luister Na En Lewer Persoonlike Verslae

Luisterbegrip

Luisterbegrip: Luister Na En Reageer Op Mondelinge Instruksies

Luisterbegrip: Luister Na En Voer Instruksies Uit, Byvoorbeel Om Iets Te Maak Of Te Doen.

Luisterbegrip: Luister Na N Gedig Of N Lied.

Luisterbegrip: Luister Na N Inligtingsteks.

Luisterbegrip: Luister Na N Mondelinge Beskrywing Van Plekke/ Mense

Luisterbegrip: Luister Na N Storie

Luisterbegrip: Luister Na N Storie (4)

Luisterbegrip: Lusiter Na N Storie (5)

Luisterbegrip: Luster Na N Storie (2)

Luisterbegrip: Luster Na N Storie (3)

Neem Aan N Bespreking Deel (2)

Neem Aan N Geprek Deel (3)

Neem Deel Aan N Gesprek

Oefen Luister En Praat/ Hardoplees

Praat

Praat Voorbereid

Rolspeel N Bekende Situasie

Speel N Taalspeletjie

Toneelstuk/ Rolspel

Vertel N Storie

Lees En Los N Woordraaisel Op

Lees En Verstaan N Plakkaat

Lees Inligtingstekste Oor Ander Vakke

Lees N Dagboek/ Dagboekinskrywing

Lees N Eenvoudige Boek/ Storie/ Resensie

Lees N Gedig / Gedigte (2)

Lees N Gedig/ Gedigte (3)

Lees N Inligtingsteks (bv. Kort Verslag)

Lees N Kort Paragraaf

Lees N Mediateks (bv. Tydskrifartikel Of Nuusberig)

Lees Selfstandig

Leesbegrip: Lees N Gedig Of Gedigte

Leesbegrip: Lees N Inligtingsteks (bv. Wetenskap-eksperimente)

Leesbegrip: Lees N Inligtingsteks Met Visuele Materiaal (2)

Leesbegrip: Lees N Inligtingsteks Met Visuele Materiaal.

Leesbegrip: Lees N Instruksionele (prosedure-) Teks

Leesbegrip: Lees N Instruksionele Teks (bv. Resepte)

Leesbegrip: Lees N Kort Storie

Leesbegrip: Lees N Storie (2)

Leesbegrip: Lees N Storie (3)

Leesbegrip: Lees N Storie (4)

Leesbegrip: Lees N Storie Met Dialoog

Leesbegrip: Lees N Toneelstuk

Leesbegripsaktiwiteit Oor Die Teks

Leesbegrp: Lees N Storie

Gebruik Stappe Vir Prosesskryf

Geen N Kort Beskrywing Van N Voorwerp

Maak N Opsomming Van N Kort Teks

Merk/ Voltooi Eenvoudige Visuele Teks

Ontwerp N Plakkaat

Ontwerp N Plakkaat (2)

Skryf 'n Paragraaf

Skryf Instruksies

Skryf N Eenvoudige Boekresensie

Skryf N Eenvoudige Gedig

Skryf N Eenvoudige Storie

Skryf N Eenvoudige Storie (2)

Skryf N Eenvoudige Verhaal

Skryf N Feitelike Hervertelling

Skryf N Inligtingsteks

Skryf N Inligtingsteks (2)

Skryf N Kort Boodskap

Skryf N Kort Diallog

Skryf N Kort Paragraaf Oor N Karakter

Skryf N Kort Verslag Oor Prosedure Wat Gevolg Moet Word

Skryf N Mening Oor N Storie

Skryf N Persoonlike Hervertelling Van Gebeure

Skryf N Persoonlike Verslag Van Gebeure (2)

Skryf N Resep

Skryf N Storie (2)

Skryf N Verslag Oor N Proses

Skryf Oor N Gedig

Spelling En Punktuasie

Taal

Werk Met Sinne

Werk met woorde

Woordeskat In Konteks

Afrikaans 6

Afrikaans 6

Graad 6 Afrikaans -

Beskryf N Proses

Leesbegrip: Luister Na N Storie

Luisterbegrip: Luister Na En Gee N Reeks Instruksies

Luisterbegrip: Luister Na Gedigte Of Liedjies

Luisterbegrip: Luister Na Mondelinge Beksrywings Van Voorwerpe/ Diere/ Plante/ Plekke

Luisterbegrip: Luister Na N Feitelike Verslag (nuusberig)

Luisterbegrip: Luister Na N Storie (2)

Oefen Luister En Praat

Ontleed En Klassifiseer Dinge

Persoonlike Welstand

Rolspel

Speel N Taalspeletjie

Speel N Taalspeletjie (2)

Voer N Gesprek Oor N Onderwerp

Besin Oor Tekste Wat Selfstandig/In Pare Gelees Is

Lees Persoonlike Briewe

Leesbegrip: Lees Gedigte

Leesbegrip: Lees Inligtingsteks

Leesbegrip: Lees N Eenvoudige Feitelike Verslag (nuusbegrig)

Leesbegrip: Lees N Inligtingsteks Met Visuele Komponente

Leesbegrip: Lees N Storie

Leesbegrip: Lees N Storie (2)

Leesbegripsaktiwiteit

Leesbegripsaktiwiteit (2)

Leesbegripsaktiwiteite (3)

Leesbegripsaktiwiteite (4)

Diftonge

Gebruik die stappe van prosesskryf

Gee N Beskrywing Van N Eenvoudige Proses

Gee N Beskrywing Van N Persoon

Gee N Beskrywing Van N Voorwerp/ Dier/ Plant/ Plek

Kopkaart

Leer oor die Skryfproses

Ontwerp, Teken En Merk N Visuele Teks (diagram)

Ontwerp, Teken En Voltooi N Visuele Teks (plakaat)

Resensie

Sinstipes

Skryf 'n Gedig

Skryf 'n inligtingsteks bv. tekste wat in ander vakke gebruik is

Skryf Eenvoudige Definisies

Skryf Eenvoudige Definisies Deur N Raam Te Gebruik

Skryf N Eenvoudige Feitelike Verslag

Skryf N Eenvoudige Storie Met Behulp Van N Raam

Skryf N Eenvoudige Vrienskaplike Brief

Skryf Vir Persoobnlike Besinning (dagboekinskrywing)

Verkleinwoorde

Woordeskat

Antonieme

Bywoorde

Homofone

Hulpwerkwoorde

Idiome

Intensiewe vorme

Letterlik en Figuurlik

Manlik en Vroulik

Meervoude

Ontkenning

Ontkenningsvorm

Samestellings

Sinonieme

Spelling en punktuasie

Teenoorgesteldes

Teenswoordige en verlede tyd.

Trappe van Vergelyking

Versamelname

Voornaamwoorde

Voorsetsels

Vraagsinne

Werk met sinne

Werk met woorde

Werkwoorde

Afrikaans 7

Afrikaans 7

Graad 7 Afrikaans -

Bekendstelling: Self Of Ander

Dialoog (gebruik Onvolledige Dialoë Vir Leerders).

Forum/paneelbespreking

Gesprek Oor ‘n Drama

Groep-/paneelbespreking

Groep/klasbespreking: die manier waarop instruksies of prosedures gevolg word.

Hardoplees

Hersiening en voorbereiding vir eksamen: Luister

Hersiening en voorbereiding vir eksamen: Praat

Luister Met Begrip

Luister met begrip hoe om `n vorm of vraelys te voltooi.

Luister met begrip na aanwysings wat gegee word.

Luister met begrip na `n geskrewe teks/TV-nuusaanbieding

Luister Na ‘n Kortverhaal

Luister Na Drama: Dialoog/onderhoud.

Luister Na En Bespreek ‘n Gedig

Luister na en bespreek nuus gebasseer op koerantberigte/tydskrifartikels

Luister na `n kortverhaal/volksverhale

Mondelinge kommunikasie: Debatteer

Mondelinge kommunikasie: die gebruik van `n vraelys/vorm.

Mondelinge kommunikasie: Gee aanwysings/instruksies

Mondelinge kommunikasie: rolspeel prosedures tydens `n vergardering.

Ondersoek van rolspel

Onvoorbereide mondelinge aanbieding

Rolspel-Drama

Storievertelling

Vertel ‘n Storie Oor

Vertel `n storie

Voorbereide Hardoplees

Voorbereide mondelinge aanbieding

Voorbereide/Onvoorbereide hardoplees van `n koerantberig

Voorbereide/onvoorbereide praat

Vorme Van Mondelinge Kommunikasie: Dramatisering

Die leesproses

Hersiening en voorbereiding vir eksamen: Lees

Lees en kyk vir begrip (gebruik geskrewe en/of visuele teks, soos strokiesprente.

Lees en kyk vir begrip (gebruik geskrewe of visuele teks, soos advertensies)

Lees en kyk vir begrip: geskrewe/visuele teks/grafieke.

Lees En Kyk Vir Begrip: Strategieë

Lees en kyk vir inligting (gebruik teks soos koerantberigte/tysdkrifartikels/geskrewe mondelinge aanbieding

Lees instruksionele teks: prosedures

Lees literêre teks: drama/roman

Lees vir inligting: teks oor die belangrikheid van `n vraelys en hoe om dit te voltooi.

Lees `n teks met dagboekinskrywing/e-posboodskap/strooibiljet

Lees: Teks oor hoe om `n kennisgewing/agenda en notule te skryf.

Leesbegrip En Leesstrategieë

Literêre Teks Drama: Eenbedryf/eenakter

Literêre Teks: Gedigte

Literêre Teks: Jeugdrama/radiodrama

Literêre teks: jeugroman/kortverhaal/drama/radiodrama

Literêre Teks: Kortverhale

Ontleding van `n gedig

Poësie: Belangrike Kenmerke Van Die Gedig

Poësie: Kenmerke Van ‘n Gedig

Poësie: Kenmerke Van Die Gedig

Poësie: Voorgeskrewe gedigte

Pre-lees Strategieë

Skryf `n begripstoets

Beskrywende Opstel: Konvensies

Fokus Op Die Skryfproses: Stappe

Hersiening en voorbereiding vir eksamen: Opstelle

Hersiening en voorbereiding vir eksamen: Skryf

Korter transaksionele teks: instruksies

Kreatiewe Skryf: Eie Gedig

Lang/kort tansaksionele teks, bv. gee van aanwysings

Lang/korter transaksionele tekste, bv. e-pos, plakkate, dagboekinskrywings/strooibiljette

Langer Tekste: Geskrewe Onderhoud

Langer transaksionele tekste, bv. kennisgewing/agenda en notule.

Skryf ‘n Dialoog Vir Opvoering As Drama

Skryf lang/lkort transaksionele tekste - koerantberig

Skryf transaksionele tekste soos advertensies/plakkate.

Skryf `n dramaresensie

Skryf `n instruksie

Skryf `n resensie/brief

Skryf `n verhalende opstel: konvensies van `n paragraaf

Transaksionele tekste, soos: die voltooing van vraelyste of vorms.

Verhalende Paragraaf: Konvensies

Betekenisleer En Woordeskatuitbreiding

Betelnisleer En Woordeskatuitbreiding

Lees- En Skryftekens

Leestekens En Spelling

Remediëring 

Sinsvlakwerk

Spelling En Leestekens

Woordeboekgebruik

Woordeskat Binne Konteks

Woordvlakwerk

Woordvlawerk

Afrikaans 8

Afrikaans 8

Graad 8 Afrikaans -

Begripluister vir nie-fiksie teks

Debat

Dialoog gebaseer op teks

Dialoog Gebasseer Op Teks

Forum- / Paneelbespreking

Forum-/ Groepbespreking: Koerantberig Of Tydskrifartikel

Forum-/ Paneelbespreking

Gee Aanwysings

Groepbespreking: brief aan die pers

Groepbespreking: debat

Groepbespreking: dialoog

Groepbespreking: Dinkskrum

Groepbespreking: Nie-fiksie teks

Groepbespreking: Visuele/ Oudiovisuele Multimediateks

Groepsbespreking: Debat

Luister

Luister hardop na 'n teks uit 'n kortverhaal

Luister met begip (opname van dialoog)

Luister met begip - brief aan die pers

Luister Met Begrip

Luister na 'n teks wat hardop gelees work

Luister Vir Inligting

Luister- En Praatstrategieë

Luisterbegrip: Slegs Klank

Onderhoud

Onderhoud/ Voltooi ‘n Vraelys/ Groepbespreking

Onvoorbereide Mondeling: Koerantberig Of Tydskrifartikel

Onvoorbereide mondelinge aanbieding

Praat

Rekonstruasie Van Tonele

Storievertelling

Voorbereide Hardoplees

Voorbereide Mondelinge Aanbieding

Die Leesproses

Eenbedryf / Eenakter

Koerantberig / Tydskrifartikel oor hedendaagse / sosiale aangeleenthede

Lees

Lees ‘n Koerantberig Of Tydskrifartikel

Lees ‘n Ondersoekende Verslag

Lees ‘n Toespraak

Lees En Kyk Van Geskrewe/ Visuele Teks Vir Begrip

Lees en Kyk vir Begrip

Lees vir begrip bv. dialoog

Lees Vir Begrip, Bv. Dialoog

Leesstrategieë

Literêre Teks: Jeugverhaal

Literêre Teks: Roman/ Kortverhaal/ Drama

Literere teks soos drama / rolspel

Literere teks soos drama / toneelstuk

Literere teks soos jeugroman / kortverhaal

Literere teks soos jeugroman / kortverhaal / drama

Literere teks soos opname van televisie / radio / simulasie

Poësie

Pre-leesstrategieë

Strategieë Vir Lees En Kyk Met Begrip

Transaksionele Tekste: Verslag/ Tydskrifartikel

Argumenterende / beskrywende opstel

‘n Mondelinge Aanbieding: Fokus Op Die Skryfproses

‘n Mondelinge Aanbieding: Vereistes T.o.v. Teks Vir Die Verhalende Opstel

Dialoog - konvensies van 'n paragraaf

Die Skryfproses: Stappe

Konvensies van 'n paragraaf

Literere Teks Bv. Kortverhaal

Resensie van die storie / roman

Skryf

Skryf ‘n Brief Gebasseer Op ‘n Visuele Stimulus: Fokus Op Die Skryfproses

Skryf ‘n Verhalende/ Reflekterende Opstel

Skryf ‘n Verslag/ Tydskrifartikel Gebasseer Op ‘n Visuele Stimulus: Fokus Op Die Skryfproses

Transaksionele Teks - Dagboekinskrywing

Transaksionele teks - formele / informele brief

Transaksionele teks - joernalistieke verslag

Transaksionele teks, bv. geskrewe onderhoud

Transaksionele Tekste: Aanwysings / Instruksies

Transaksionele Tekste: Ondersoekende Verslag

Transaksionele Tekste: Verslag/ Tydskrifartikel

Transaksionele Tekste: Vriendskaplike/ Informele Briewe

Volg Die Stappe In Die Skryfproses

Betekenisleer En Woordeskatbuitbreiding

Betekenisleer En Woordeskatuitbreiding

Lees- En Skryftekens

Sinsvlakwerk

Woordeskat Binne Konteks

Woordvlakwerk

Afrikaans 9

Afrikaans 9

Grade 9 Afrikaans -

Discussion based on the understanding of a will

CV as a requirement for appointment

Dialogue: role-play a dialogue

Forum / Group Discussion: Culture

Talk

Group discussion

Listen

Listening and speaking strategies

Listening and Speaking: Ad Analysis

Listen with understanding

Listen With Understanding: Advertising

Listen With Understanding: Dialogue

Listen to a debate

Listen to a modeling presentation

Listen to a negotiation conversation between two people: dialogue

Listen to an interview

Listen to a recording: advertisement

Listen to a story

Listen to a newspaper article

Listen to a Telephone Conversation / Dialogue on a Dispute

Listening To Reading A Text

Listening for Comprehension: Oral Presentation

Listen for comprehension: oral text

Listening and Speaking Strategies

Listen / Watch an Ad

Oral Presentation Of An Article

Participate in a debate

Unprepared Reading

Unprepared Oral Presentation

Role Playing Oral Transaction Between a Buyer and a Seller That Has Been Wrong

Role play a situation

Storytelling

Meeting procedure

Prepared Reading aloud

Prepared oral presentation

The Reading Process

Read a literary text, e.g. drama

Read a literary text, e.g. drama / short story / folk tales

Read a literary text, e.g. short story / novel

Read a literary text, e.g. novel / youth novel / short story

Read a literary text, e.g. novel / youth novel / short story

Read a literary text, e.g. novel / folk tales / short story

Read a text, e.g. drama / short story / folk tales

Read an abridged will

Read a newspaper article / magazine / report

Read A Contract Between Buyer And Seller

Read and look

Reading and Viewing a Visual Text: advertisement / cartoon / graphics

Read And View A Contract For Understanding

Read And View Visual / Multimedia Text

Read and look for understanding

Reading And Viewing Comprehension: Using Newspaper

Reading And Viewing Comprehension: Visual Text (Advertisement, Poster, Cartoon)

Reading And Viewing Comprehension: Visual Text (Cartoon)

Read and look for information (will)

Reading comprehension

Reading Comprehension: Text From Prescribed Literary Works

Reading Comprehension: Visual and Written Texts

Reading strategy

Reading strategies

Literary Text Like Short Story / Youth Novel / Novel / Drama

Literary Text: Youth Novel Short Story / Drama

Literary Text: Youth Novel / Short Story / Drama

Summary

Poetry

The Writing Process

Longer Transactional Texts: Article / Maintenance

Write a transactional text: notice, agenda and minutes

Write a narrative / descriptive / reflective essay

Write A Letter Of Appreciation For Help / Advice Received

Write a Narrative / Descriptive / Reflective Essay

Write a Report on Findings in a Dispute Between a Buyer and a Seller

Write shorter transactional texts: review of an ad

Write: Review / Documents

Writing process

Transactional text: dialogue

Transactional text: email

Transactional text: formal letter

Transactional text: tribute / diary entry / invitation card

Transactional text: invitation card

Transactional Texts: Advertisement / Poster

Transactional Texts: Diary Entry / Constitution / Policy

Transactional Texts: Cover Letter and CV

Transactional Texts: Testament

Meaning Learning And Vocabulary Expansion

Critical Language Use

Punctuation And Spelling

Sense level work

Pronoun

Vocabulary Within Context

Vocabulary In Context

Vocabulary In / Within Context

Word level work